Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat tartalmazza a www.mezek.hu domainen és aldomain-jein elérhető szolgáltatások és weboldalak (továbbiakban együttesen: “Szolgáltatás”) működéséhez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Dani Lajos (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a Weblap üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését.

Az Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt egyebek mellett az Üzemeltető által történő adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogorvoslati lehetőségeiről és jogairól.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az egyetlen adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető által használt szervereken kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi, így az Általános Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzatot is elfogadják. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak meghatározását az Általános Felhasználói Szabályzat tartalmazza. A Felhasználói Szabályzat az alábbi linken érhető el: www.mezek.hu/aszf .

Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli azokat az adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weblap látogatása, használata, a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak az Üzemeltető részére, feltöltenek a Weblapon, továbbá amely adatokat ezen tevékenységek során az Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt.

A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

 – felhasználónév
 – jelszó és
 – e-mail cím.

A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem ad meg, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem tud igénybe venni. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók az Üzemeltető rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weblap megfelelő módon használható legyen, illetve amelyeket az Üzemeltető gyűjt Felhasználókról. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, amely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott összes adat törlés kerül. Ezek mellett a 6.2 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, illetve az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

 Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést többek között az alábbi szabályok alapján végzi:

 – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

 – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);

 – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);

 – európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;

 – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető által használt szerveren. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A Weblap, illetve a Weblapon keresztül az Üzemeltető külső szolgáltatók (Google Analytics/Adwords Remarketing) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, valamint más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó részére. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. 

A Weblapon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

  – analítika, követés cookie

  – weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása

  – bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A weboldalon megjelennek Google Adsense hirdetések!
– A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén.
– A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
– A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

 

3. Az adatkezelés célja:

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag ezen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési céllal kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához kifejezetten szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Üzemeltető által végzett adatkezelések céljai a következők:

  • a regisztrált felhasználók azonosítása;
  • a Weblap látogatottságáról statisztikák készítése;
  • a Felhasználók minél jobb kiszolgálása és a Szolgáltatások fejlesztése;
  • a Weblapon reklámozó partnerek és az elhelyezett reklámok megfelelő működtetése és a Felhasználók számára releváns reklámok megjelentetése;
  • a Szolgáltatások védelme és a működési problémák elhárítása;
  • a Felhasználókkal a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszok és a felmerült viták rendezése.

4. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Üzemeltetőtől személyes adatot kérnek, az Üzemeltető törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat, egyéb esetben az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában kizárólag az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, mivel az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, bárki számára hozzáférhető így. A felhasználók elérhetővé tehetik telefonos elérhetőségüket és más adataikat a Weblapon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A hirdetéseket az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Üzemeltető által történő kezeléséhez.

A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weblap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

5. Az adatkezelés időtartama

Felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartamig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén az Üzemeltető megszünteti az adat kezelését, kivéve a következő eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azokat a Szolgáltatásokat, amelyek nyújtásához az adott adatok ezen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

 

6. Záró rendelkezések

6.1 Panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések 

Az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos vonalon a +36305052443 telefonszámon, a panaszokat pedig az erre fenntartott e-mailcímen (info[kukac]mezek.hu) vagy postai úton (2013 Pomáz, Bajcsy Zsilinszky utca 1.) fogadja.

A kezelt adatok köre: Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;

b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;

f) panaszos telefonszáma;

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Üzemeltető általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása az Üzemeltető érdemi válaszáról.

Az Üzemeltető a fenti adatokon és célokon túl az Üzemeltetővel folytatott ügyfélszolgálati telefonos kommunikáció alkalmával nem áll módjában rögzíteni a beszélgetést, így a hivatalos bejelentés mindenképpen írásos vagy elektronikus levél formájában kell, hogy megtörténjen.

Az Üzemeltető közvetlen üzletszerzési célra nem tárol adatot és nem továbbít.

6.2. A Felhasználó (érintett) jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani. 

Az Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

  – az adatkezelés jogellenes;

  – a Felhasználó az adatok törlését kéri;

 – a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  – az adatkezelés célja megszűnt;

  – azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az az Üzemeltető mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy az Üzemeltető jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná az Üzemeltető adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket az Üzemeltető az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Üzemeltető a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben az Üzemeltető a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. az Üzemeltető  a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat(Replace this parenthesis with the @ sign)naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Üzemeltető címe vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme az Üzemeltető által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Üzemeltető tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Üzemeltető  határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

6.4  Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozat bármely pontjával, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülnek kérdései, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az oldal Üzemeltetőjével.

Az Üzemeltető  fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben ezt az Üzemeltető a honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb aktuális változata a Weblap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Adatkezelés nyilvántartási számok:

NAIH-117305

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

Utolsó módosítás ideje: 2017. április 7.

Minden jog fenntartva.